Swift is like Kotlin

Merhabalar Arkadaşlar,

Bugünkü yazımda sizlere Android’in desteklediği yeni bir dil olan Kotlin ve iOS’un desteklediği yeni bir dil olan Swift’in karşılaştırmasını yapacağım. Hazırsanız haydi başlayalım :)

Kısaca Kotlin Google’ın iO 2017 etkinliğinde destekleyeceğini açıkladığı bir programlama dilidir. Kotlin Javaya oranla daha az kod satırıyla daha…

--

--

Android Developer 👨🏻‍💻

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store