Kotlin Nedir?

Merhabalar, Arkadaşlar bugünkü yazımda sizlere Android’in gözbebeği olan Kotlin dilinden bahsedeceğim. Öncelikle Kotlin dilini tanıyarak yazımıza başlayacağız. Hazırsanız bu nadide ve sade dili öğrenmeye başlayalım 🥳

  • Kotlin, 2010 yılında JetBrains firması tarafından ortaya çıktı.
  • Kotlin, 19 Temmuz 2011 yılında JVM Language Summit…

--

--

Android Developer 👨🏻‍💻

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store