iOS Interstitial Reklam

Selamlar, bugün sizlerle iOS uygulamalarda sıklıkla kullanılan reklam türlerinden ikincisi olan Interstitial (geçiş) reklamını inceleyeceğiz.

iOS’de AdMob kullanımıyla ilgili detaylı bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz:

Reklam türlerinden ilki olan Banner reklamını önceki yazılarda inceledik. Banner…

--

--

Android Developer 👨🏻‍💻

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store