iOS Banner Reklam

Banner Reklam Nedir ?

Uygulamaya Banner Reklam Ekleme

Uygulama Kısmı

  • Reklamı uygulamamızda görüntüleyebilmek için Mobile Ads SDK’i projemize eklememiz gerekiyor. CocoaPods kullanarak bu kütüphaneyi ekleyeceğim. CocoaPods ile ilgili ayrıntılı bir yazı yazmıştım. Aşağıdaki linkten ilgili yazıya ulaşabilirsiniz :
  • Pod dosyası oluşturma işlemi
pod init
  • Pod dosyanın içine kütüphaneyi ekleme işlemi
  • Kütüphaneyi uygulamaya ekleyebilmemiz için komut satırına aşağıdaki ifadeyi yazıyoruz.
pod install
ca-app-pub-3940256099942544/2934735716

Uygulamanın Çalıştırılması

--

--

Android Developer 👨🏻‍💻

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store