Huawei Push Kit Kullanımı

Push 📨 Kit 🛠 Nedir?

Desteklenen 💪🏻 Cihazlar 📱

Push Kit Nasıl Kullanılır ⁉️

Huawei Kit’lerini kullanabilmek için yapmamız gereken adımlar var. Bunları aşağıdaki blog yazısında bulabilirsiniz:

 • Manage API kısmında Push Kit’i aktif ediyoruz.
 • Push Kit’i enable yapıyoruz.
 • Data storage location alanında Germany seçiyoruz.
 • Notification özellikleri ekleniyor.(Name, Type, Title, Body)
 • Push Kit’in güncel versiyonunu dependencies altına ekliyoruz. build.gradle(app)
implementation 'com.huawei.hms:push:6.1.0.300'
 • MainActivity içinde getToken() içinde token alabilmek için hazırlama yapıyoruz.
 • Token alanına almış olduğumuz token değerini ekliyoruz.

Bonus 🏆 Bölüm 🎬

Postman ile Test Etme

Postman ile Push Kit testleri gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • Aşağıdaki url’de bulunan json dosyasını indirin.
 • Postman’i açın. Dosyayı import edin.( Postman -> file -> import)
 • Body kısmında bulunan app_id ve app_secret değerlerini Huawei Console alanında kendi değerlerinizle değiştirmeniz gerekiyor.
 • Token alma api’sinde app_id alanını Huawei Console alanında bulunan APP ID değeriyle değiştirilir.
 • Benzer şekilde app çalıştırıldığında Log alanındaki token görüntülenir. Bu token Send data message ve Send notification API’lerindeki push_token alanındaki değerlerle güncellenir.
 • Get access token’dan alınan token 60 dk süreyle kullanılmaktadır. Expire olduğunda yeni bir token alıp, denemelisiniz.
 • Alınan access_token değeri diğer API’lerdeki token değerleriyle değiştirilir. Token içindeki \ karakterini silmeyi unutmayın.

Kaynaklar 📚

 1. https://developer.huawei.com/consumer/en/codelab/HMSPushKit/
 2. https://developer.huawei.com/consumer/en/hms/huawei-pushkit/
 3. https://developer.huawei.com/consumer/en/doc/development/HMS-Guides/push-console

--

--

Android Developer 👨🏻‍💻

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store