Huawei Map Kit Kullanımı

Huawei Map 🗺 Kit 🛠 Nedir?

Huawei Map Kit
  • Harita gösterimi: Binaları, yolları, su sistemlerini ve İlgi Çekici Noktaları görüntüler.
  • Harita etkileşimi: Haritadaki etkileşim hareketlerini ve butonları kontrol eder.
  • Harita çizimi: Konum işaretleri, harita katmanları, overlay ve çeşitli şekiller ekler.

Desteklenen 💪🏻 Cihazlar 📱

Supported Devices

Map Kit Nasıl Kullanılır ⁉️

Register Huawei ID
Huawei AppGallery
HuaweiApp
Huawei App Settings
signingReport
SHA-256
Manage API
agconnect-services.json
build.gradle(HuaweiMapKitApp)
com.huawei.agconnect
build.gradle(:app)
Huawei Map Kit Sample

--

--

Android Developer 👨🏻‍💻

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store