Django Nedir?

Merhabalar Arkadaşlar,

Bugünkü yazımda sizlere Python programlama dilinin web kısmında kullanılan bir framework’ü olan Djangodan bahsedeceğim. Django ile tanışmam ilk iş deneyimimde olmuştu. Hazırsanız haydi başlayalım :)

--

--

Android Developer 👨🏻‍💻

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store