Android Manifest Nedir?

AndroidManifest Nedir?
<uses-permission 
android:name="string"
android:maxSdkVersion="integer" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission 
android:maxSdkVersion="27"
android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-feature
android:name="string"
android:required=["true" | "false"]
android:glEsVersion="integer"/>
<uses-feature android:name="android.hardware.camera2" />
android.hardware.camera // Uygulama cihazın arka kamerasını kullanır.android.hardware.microphone // Uygulamada ses kaydı için mikrofunu kullanır.android.hardware.location // Uygulamada konum belirleyebilmek için kullanır.
android.software.device_admin // Cihaz politikasını kullanmak için tanımlanır.android.software.webview // Uygulamada internetten bir içerik göstermek için kullanılır.android.software.backup // Yedekleme, geri yükleme için mantık işlemi içermektedir.
<uses-sdk
android:minSdkVersion="23"
android:targetSdkVersion="30"
android:maxSdkVersion="30"/>
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.EDIT" />
</intent-filter>
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />

--

--

Android Developer 👨🏻‍💻

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store